Katolické dokumenty

Mým záměrem je převést postupně většinu tištěných dokumentů do elektronické podoby, aby k nim mohli mít přístup všichni. Dokumenty jsou zde jednak ve formátu MS Word (97 / 2000) a také HTML (tak je Word 2000 exportoval).

Zatím jednoznačně doporučuji jejich čtení (popřípadě tisk) ve Wordu nebo ve WordView.

Po nějakém čase (až dokumenty uzrají a s Vaším přispěním se mi podaří opravit všechny překlepy, které vznikly při převodu do elektronické podoby) je převedu do PostScriptu popř. do PDF.

Po převodu do elektronické podoby publikace neprošly korekturou ani církevním schválením.
Objevené chyby a připomínky prosím zasílejte na e-mail

od 4.7.2001 jste [CNW:Counter]

25.9.2009   * přidána encyklika Pascendi Dominici gregis - Pius X - Encyklika se zabývá modernismem
* přidán apoštolský list Ad tuendam fidem - Jan Pavel II
* přidána instrukce Kongregace pro nauku víry - Donum Veritas
* přidán list Kongregace pro nauku víry - Homosexualitatis problema - o pastoraci homosexuálních osob
* přidáno prohlášení Kongregace pro nauku víry o některých otázkách sexuální etiky - Persona Humana
* přidány Úvahy ohledně návrhů na právní uznání svazků mezi homosexuálními osobami
15.12.2008   * přidána encyklika Casti Connubii - Pius XI. - o křesťanském manželství
* přidán dokument Donum Vitae - Josef kardinál Ratzinger - O respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození
20.8.2008   + odkazy na encykliky převedeny na přímé stažení dokumentů
* přidána encyklika papeže Benedikta XVI - Spe Salvi a posynodální apoštolská exhortace Benedikta XVI - Sacramentum Caritatis
* opraven odkaz na slovenské dokumenty
18.10.2006   * encyklika Deus caritas est
* přidán odkaz na encykliky papeže Benedikta XVI

... znamená, že dokument je na jiném webu

Název

umístění

Typ

Autor

Obsah

Datum Zveřejnění

Ad Tuendam Fidem

zip

apoštolský list Jan Pavel II. kterým se doplňují některé normy do Kodexu kanonického práva a do Kodexu kánonů východních církví 18. května 1998
Casti Connubii

zip

encyklika Pius XI. o křesťanském manželství 31. prosince 1930
Centesimus Annus

zip

encyklika Jan Pavel II. ke 100. výročí Rerum novarum 1.květen 1991
Codex iuris canonici 

  Jan Pavel II. Kodex kanonického práva 25.leden 1983
Deus caritas est

pdf

encyklika Benedikt XVI o křesťanské lásce 25. prosince 2005
Dives in Misericordia

zip

encyklika Jan Pavel II. o Božím milosrdenství 30.listopad 1980
Divini Redemptoris

zip

encyklika Pius XI. o komunismu 19. března 1937
Dokumenty II. Vat. koncilu 

    Dokumenty II. Vat. koncilu  
Dominum et Vivificantem

zip

encyklika Jan Pavel II. o Duchu Svatém v životě církve a světa 18.květen 1986
Donum Veritas

zip

instrukce Kongregace pro nauku víry o církevním povolání teologa 24. května 1990
Donum Vitae

zip

instrukce Josef Ratzinger o respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození 22. února 1987
Ecclesia de Eucharistia

pdf

encyklika Jan Pavel II. o eucharistii a jejím vztahu k církvi

17. dubna 2003

Evangelii Nuntiandi

zip

exhortace Pavel VI. o hlásání evangelia 8. prosince 1975
Evangelium Vitae

zip

encyklika Jan Pavel II. o životě, který je nedotknutelné dobro 25.březen 1995
Familiaris consortio

zip

adhortace Jan Pavel II. o úkolech křesťanské rodiny v současném světě 22.listopad 1981
Fides et Ratio

zip

encyklika Jan Pavel II. o vztazích mezi vírou a rozumem 14.září 1998
Homosexualitatis problema

zip

list Kongregace pro nauku víry o pastoraci homosexuálních osob 1. října 1986
Humanae Vitae

zip

encyklika Pavel VI. o správném řádu sdělování lidského života 25. července 1968
Christifideles laici

zip

apoštolský list Jan Pavel II. o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě 30.prosinec 1988
Laborem Exercens

zip

encyklika Jan Pavel II. o lidské práci 14.září 1981
Lidská sexualita:
pravda a význam

zip

zásady Komise pro rodinu Lidská sexualita - pravda a význam 8. prosince 1995
Mane nobiscum Domine

apoštolský list Jan Pavel II. k eucharistickému roku 7. října 2004
Mater et Magistra

zip

encyklika Jan XXIII. o nejnovějším vývoji života společnosti a o jeho utváření ve světle křesťanského učení 15.květen 1961
Novo Millennio Ineunte

pdf

apoštolský list Jan Pavel II. na Závěr Jubilejního Roku 2000 6.ledna 2001
Octogesima adveniens

zip

apoštolský list Pavel VI. k 80. výročí Rerum novarum 14.květen 1971
Pacem in terris

zip

encyklika Jan XXIII. o míru mezi všeni národy v pravdě, spravedlnosti, lásce a svobodě 11.duben 1963
Pascendi Dominici gregis

zip,pdf

encyklika Pius X. o modernismu (starší překlad) 8. září  1907
Persona Humana

zip

prohlášení Kongregace pro nauku víry o některých otázkách sexuální etiky 29. prosince 1975
Pokoj a dobro

pdf

soc. list ČBK k sociálním otázkám v České republice září 2002
Populorum progressio

zip

encyklika Pavel VI. o rozvoji národů 26.březen 1967
Quadragesimo anno

zip

encyklika Pius XI. o uspořádání společnosti, obnově společenského řádu a jeho zdokonalení podle zásad evangelia ke 40. výročí vydání Rerum novarum 15.květen 1931
Redemptor Hominis

zip

encyklika Jan Pavel II. Vykupitel světa 4.březen 1979
Redemptoris Mater

zip

encyklika Jan Pavel II. o blahoslavené Panně Marii v životě putující církve 25.březen 1987
Redemptoris Missio

zip

encyklika Jan Pavel II. o Stálé Platnosti Misijního Poslání 7. prosince 1990
Rerum novarum

zip

encyklika Lev XIII. o dělnické otázce 15.květen 1891
Rosarium Virginis Mariae

 

apoštolský list Jan Pavel II. o modlitbě svatého růžence 16. října 2002
Salvifici doloris

zip

apoštolský list Jan Pavel II. o křesťanském smyslu lidského utrpení 11.únor 1984
Sacramentum Caritatis

pdf

Posynodální apoštolská exhortace Benedikt XVI o eucharistii, zdroji a vrcholu života a poslání církve 22. února 2007
Sociální encykliky

zip

    Sociální encykliky (1891-1991)  
Sollicitudo rei socialis

zip

encyklika Jan Pavel II. o starosti církve o sociální otázky 30.prosinec 1987
Spe Salvi

pdf

encyklika Benedikt XVI o křesťanské naději 30. listopadu 2007
Tertio millenio adveniente

zip

apoštolský list Jan Pavel II. o přípravě na Jubilejní rok 2000 10.listopad 1994
Ut Unum Sint

zip

encyklika Jan Pavel II. o ekumenickém úsilí 25.květen 1995
Úvahy ohledně návrhů na právní uznání svazků mezi homosexuálními osobami

zip

úvahy Kongregace pro nauku víry   3. června 2003
Veritatis Splendor

zip

encyklika Jan Pavel II. o základech morálního učení církve 6.srpen 1993